เฉลยโอเน็ต คณิตศาสตร์ม.3ครูทับทิม

เป็นการเฉลยที่ละเอียด O-NET  คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ดีมาก

 ขอขอบคุณ ครูไพรวัล  ดวงตา  ค่ะ

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่องทฤษฎีจำนวน ม.4

……….ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง ทฤษฎีจำนวน ม.4

ตัวอย่างข้อสอบเรื่องจำนวนจริง ม.4

……..ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง จำนวนจริง ม.4

 

แบบฝึกเรื่องสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

แบบฝึกทักษะเรื่องสมบัติอื่นของเลขยกกำลัง

สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

……….สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

….””.เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนักเรียนเคยเรียนเรื่องเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น
จำนวนใดๆ มาแล้ว เช่น    เป็นเลขยกกำลังที่มี 8 เป็นฐาน และ 4 เป็นเลขชี้กำลัง เราอาจเขียนแทน 8 ด้วย    ดังนั้น
    อาจเขียนแทนด้วย      

………ศึกษาตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

โจทย์ปัญหาเรื่องเลขยกกำลัง

………..การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

………..ตัวอย่างข้อสอบเรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลัง

ข้อสอบเรื่องการคูณและหารเลขยกกำลัง

………ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง ม.2

แบบฝึกเรื่องการคูณและหารเลขยกกำลัง

ตัวอย่างแบบฝึกเรื่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง

สมบัติการหารกันของเลขยกกำลัง

สมบัติการหารกันของเลขยกกำลัง

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.