ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4

                  แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา  ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑

               ๑.   อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค   =   ๗๐  :  ๒๐

          อัตราส่วนคะแนนรายผลการเรียนรู้  :  คะแนนกลางภาค  :  คะแนนปลายภาค  =  ๕๐  :  ๒๐  :  ๓๐

๒.   ตารางแจกแจงคะแนนรายผลการเรียนรู้   คะแนนกลางภาค  และคะแนนปลายภาค

 

ข้อที่                    ผลการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง

รายผลฯ คะแนนกลาง  ภาค   คะแนนปลายภาค
   ๑ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ  เซตในการสื่อสารและสื่อ    ความหมายทางคณิตศาสตร์   ๑๔     ๑๒      ๕      –
   ๒ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการ    สื่อสาร สื่อความหมาย และ   อ้างเหตุผล   ๒๔     ๑๐    ๑๕      ๕
   ๓ เข้าใจจำนวนจริง และใช้ สมบัติของจำนวนจริงในการ แก้ปัญหา    ๑๒     ๑๐      –       ๕
   ๔ แก้สมการและอสมการ  พหุนามตัวแปรเดียวดีกรี

ไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการ แก้ปัญหา

    ๙       ๖       –       ๕
    ๕ แก้สมการและอสมการ   เศษส่วนของพหุนามตัวแปร
เดียว และนำไปใช้ในการ แก้ปัญหา
   ๑๒       ๖      –      ๑๐
   ๖ แก้สมการและอสมการค่า  สัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปร เดียวและนำไปใช้ในการ  แก้ปัญหา      ๙        ๖       –        ๕
                                รวม    ๘๐     ๕๐     ๒๐      ๓๐

ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/63

                  แผนการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕(ครูทับทิม เจริญตา )

                          ๑.    อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค   =   ๗๐  :  ๓๐

               อัตราส่วนคะแนนรายตัวชี้วัด :  คะแนนกลางภาค : คะแนนปลายภาค = ๕๐  :  ๒๐  :  ๓๐

                        ๒. ตารางแจกแจงคะแนนรายตัวชี้วัด  คะแนนกลางภาค  และ  คะแนนปลายภาค

 

ข้อที่                          ตัวชี้วัด จำนวน

 ชั่วโมง

คะแนนรายตัว

  ชี้วัด

  คะแนน   กลาง      ภาค  คะแนนปลายภาค
   ๑ เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    ๑๑     ๗     ๖       ๒
   ๒ เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   ๑๑    ๑๑     ๗       ๒
   ๓ ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   ๑๑     ๑๐    ๗       ๓
   ๔ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์    ๑๐      ๗       ๘
   ๕ บอกลักษณะกราฟของฟังก์ชั่นกำลังสองและนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหาได้     ๑๑     ๑๐      ๑๐
   ๖ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอ

และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง และแปลความหมายผลลัพธ์  รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

     ๖      ๕        ๕
                          รวม     ๖๐     ๕๐     ๒๐     ๓๐

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมโซดุกุ ครูทับทิม

          เกมโซดุกุ ระดับชั้นต่างๆๆๆ

ข้อสอบเรื่องเมทริกช์

แบบทดสอบเรื่องกราฟ

……………………..แบบทดสอบเรื่อง กราฟ

………..คำสั่ง   ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

……1.   จุด (-5,7) อยู่ในควอด-รันต์ (Quadrant) ที่เท่าไร
……….ก.  1
……….ข.  2
……….ค. 3
……….ง.  4
…..2.  จุด (-2,-3) อยู่ในควอด-รันต์ (Quadrant) ที่เท่าไร
………ก.  1
………ข.  2
………ค.  3
………ง.  4
…..3. สมการใดที่มีกราฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน y โดยอยู่ห่างจากจุด (4, -2) ไปทางซ้ายเป็นระยะทาง 3 หน่วย
……….ก.  x = 1
……….ข.  x = 2
……….ค.  x = 3
……….ง.  x = 4
……4.  กราฟของสมการ 2x + 5y = 10 ตัดแกนx ที่จุดใดต่อไปนี้
……….ก.  (5 , 0)
………ข.  (0 , 5)
………ค.  (2, 0)
………ง.  (0, 2)
……5.  กราฟของสมการ y = x + 6 ตัดแกน y ที่จุดใดต่อไปนี้
………ก.6
…….. ข.–6
…….. ค.(-6, 0)
…….. ง.(0, 6)
…..6.  กราฟของเส้นตรง y = -5 กราฟจะเป็นเส้นตรงอยู่ในลักษณะใด
……..ก.ขนานกับแกน x
……..ข.ขนานกับแกน y
……..ค.ผ่านควอดรันต์ที่ 1 และ 2
…….ง.ผ่านควอดรันต์ที่ 1 และ 3
…..7.  คู่อันดับใดอยู่บนกราฟของ 3x – 4y = 15
……..ก.(2 , -3)
……. ข.(-2 , 5)
……. ค.(3 , 3)
……. ง.(1 , -3)
…..8.  (5 , 3) อยู่บนกราฟของเส้นตรงใดต่อไปนี้
…….ก.   x + y = 6
…….ข.   x – y = 4
…….ค.   x + y = 8
…….ง.   x – y = -1
……9.  ถ้าจุด (-2 ,3) อยู่บนกราฟของเส้นตรง2x –3y + c = 0 แล้ว c มีค่าเท่าไร
……..ก.  13
……..ข.  11
……..ค.  9
……..ง.  7
……10.  ถ้ากราฟของสมการ kx +4 = 2y ผ่านจุด (1,2) แล้ว k มีค่าเท่าไร
……..ก.  2
……..ข.  1
……..ค.  0
……..ง. –1

แบบทดสอบทฤษฎีจำนวน

………….แบบทดสอบวัดผลรายจุดประสงค์ เรื่อง ทฤษฎีจำนวน

…….คำสั่ง   ให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงวิธีหาคำตอบ จากโจทย์ต่อไปนี้

……1. ข้อใดคือจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่หารด้วย 12, 18 และ 20 ลงตัว (1 คะแนน)
………..ก. 36
………. ข. 120
………. ค. 180
………  ง. 240
………  จ. 260
……2. จำนวนที่น้อยที่สุดที่ 6, 10, 15 หารแล้วเหลือเศษ 2 คือจำนวนใด(1 คะแนน)
……….ก. 32
……….ข. 38
……… ค. 62
……… ง. 92
………จ. 100
……3. จงหา ห.ร.ม ของ 555 และ 1036 โดยวิธียูคลิค (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……4. ผลบวกของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 24 , 56 (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……5. จงหา ค.ร.น ของ 78 , 130 และ 170 (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……6. จงหา ค.ร.น. ของ 12, 30 และ 45
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……7 . จงหา ห.ร.ม ของ 35 , 245 และ 420 โดยวิธียูคลิค (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……8 . จงหา ห.ร.ม ของ 8748 และ 2376 โดยวิธียูคลิค (1 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

โจทย์ทฤษฏีจำนวนม.4

…………………..ชื่อ…………………………………………………เลขที่……………..ชั้น……………..
……………………………………..แบบฝึกหัด เรื่อง ทฤษฎีจำนวน( ห.ร.ม.และ ค.ร.น.)
……………………..คำสั่ง จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง
……….1. จงหาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 21  , 27 , 36  แล้วเหลือเศษ 9……………………

……….2. จงแสดงวิธีหา ห.ร.ม ของ 27, 36, 42
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……….3. จงแสดงวิธีหา ค.ร.ณ .ของ 12, 18 และ 20
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……….4. จงแสดงวิธีหาผลบวกของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 24 , 56
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….5. จงแสดงวิธีหา ค.ร.น. ของ 12, 30 และ 45
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………6. จงแสดงวิธีหา จำนวนที่น้อยที่สุดที่ 6, 10, 15 หารแล้วเหลือเศษ 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….7. จงแสดงวิธีหา ห.ร.ม. ของ 84, 105 และ 196
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบทดสอบเรื่องพหุนาม

………ให้นักเรียนทดสอบจากแบบทดสอบต่อไปนี่ ซึ่งมี  3 ตอนตามคำสั่ง

โจทย์การคูณหารพุนาม

…………แบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณและการหารพหุนาม

การคูณและการหารพหุนาม

…………………………..การคูณและการหารพหุนาม

……….การหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม ทำได้โดยนำสัมประสิทธิ์หรือค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันและนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกัน ตามหลักการคูณเลขยกกำลัง
…………..ตัวอย่าง พิจารณาตัวอย่างการคูณเอกนามกับเอกนามต่อไปนี้
……………………………………1) –3(4a)
…………………วิธีทำ นำสัมประสิทธิ์หรือค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันจะได้
………………………………..–3(4a)= (–3×4)a
…………………………………………  = –12a
……………………2) (8x)(9y)
………………..วิธีทำ (8x)(9y)=(8×9)(x × y)
……………………………………  = 72xy
……………………3) 11 × (2x – 8)
………………..วิธีทำ 11x(2X-8)=(11×2X)-88
……………………………………..  = 22X-88

……………….การหารพหุนาม

…………….ในการหารพหุนาม “เอกนามหรือพหุนาม ที่เป็นตัวหารต้องไม่เท่ากับศูนย์” ใช้หลักการหารเหมือนกับการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็ม ตัวตั้ง=ตัวหาร ×ผลหาร
…………..การหารเอกนามด้วยเอกนาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1ให้นำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกัน ตามหลักการหารเลขทั่ว ๆ ไป
ส่วนที่ 2ให้นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกัน โดยใช้สมบัติของเลขยกกำลัง

มาดูคลิปการคูณและการหารพหุนามเพิ่มเติมเช่นเคย  มี 3 คลิปเลยค่ะ

อีกคลิปน่ะค่ะเป็นการหารพหุนาม

คลิปนี้เป็นแบบฝึกหัด ลองดูวิธีทำค่ะ