ผลงาน

ผลงานที่ได้จากความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์หรือการมีส่วนร่วมที่เกิดกับตนเองในวิชาที่สอน

นางทับทิม เจริญตา เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2540
ในตำแหน่ง ครูคุรุทายาท ที่โรงเรียนนายมวิทยาคาร จ.อำนาจเจริญ
ปี พ.ศ 2543 ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร
ปี พ.ศ. 2557 ได้ย้านมาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ที่ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

ผลงานที่เกิดกับตนเอง
1. ข้าราชการที่ไม่มีวันลาของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2540 – 2541
2.เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขา ครูผู้สอนประจำปี 2547
3.เป็นครูฝึกสอน ระดับเหรียญทอง สอบแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3
งานมหกรรมทักษะวิชาการ นายมนัสชัย บุตรจันทร์ นายกมล สายสร และนายประกาศิต ชูรัตน์
เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่สองจังหวัดยโสธร
4.รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดยโสธร
5.รางวัล ชมเชย การประกวดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านในกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
6.เป็นครูผู้ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
และด้านความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง และเป็นครูดีเด่นด้านส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
– เด็กหญิงกัญญากานต์ มูลสารและเด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วใส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
– นางสาวมุกดา วงษ์ศรีแก้วและนายธรรมรัฐ ลำพุทธาได้รับรางวัลชมเชย
นักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้แก่
– ช่วงชั้นที่ 4 นางสาวสุภาพร เผ่าเพ็ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
– ระดับช่วงชั้นที่ 3 นายศุภชัย ศรีมันตะ,นางสาววิมลพร สนใจ,เด็กหญิงลัทธวรรณ ชุมคง,นางสาวสุภาวดี บุญบรรลุ
,เด็กชายอาทิตย์ ไชยจิต,เด็กหญิงกัญญกานต์ มูลสาร,นางสาวจิราภรณ์ แก้วใส,เด็กหญิงเบจมาภรรณ์ ปทุมวัน
ได้รับรางวัลอันดับที่ 10 ,20,24,24,25,26,27,28 ตามลำดับ
ปี 2551
1.นักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้แก่
– รางวัลที่ 3 เด็กหญิงน้ำฝน พิมพา ระดับ ม.1
– รางวัลชนะเลิศ เด็กชายอาทิตย์ ไชยกิต ระดับ ม.2
– รางวัลที่ 3 นายเจตดิลก กลางสุโพธิ์ ระดับ ม.3
2.นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและการแสดงศักยภาพนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3
– นายเกียรติศักด์ จันเรือง,นางสาวรัชฎาพร มุ่งงามและด.ญ.ลัทธวรรณ ชุมคง รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
– นางสาวอัจฉรา จุดาสิงห์ ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
-เด็กชายอนุพงศ์ ศรีแสง ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
3.นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานมหกรรมการปฏิรูปการศึกษาเสมาดอกติ้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยา
– เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วใสและเด็กหญิงกัญญกานต์ มูลสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ
– เด็กชายมนัสชัย บุตรจันทร์และนายศุภชัย ศรีมันตะ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 180 IQ
4.นายเจตดิลก กลางสุโพธิ์ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ค่าย 1,2 ศูนย์ สอวน.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชนะเลิศรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2551
5. รองชะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม Cross math ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดยโสธร ปีที่ 51
ปี 2552
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
การประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– นางสาวจิราภรณ์ มูลสาร และเด็กหญิงทัศนียา จุฬาคำ
รางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม-คำน้ำสร้าง
– เด็กชายอาทิตย์ ไชยกิจรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม GSP ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กุดชุม-คำน้ำสร้าง
– เด็กชายณัฐพนธ์ แสงสุขรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม-คำน้ำสร้าง
– นางสาวจิราภรณ์ มูลสารรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์
ด้วยโปรแกรม GSP ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม-คำน้ำสร้าง
– เด็กชายเพชรรุ่ง ศรีวะสุทธิ์
ปี 2553
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ประเภททีม
2 คน ระดับ ม. 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี
– เด็กชายปฤษฎางค์ สีดี -เด็กชายณัฐกร ศิริภักดิ์
สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ม.1 โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553- เด็กชายปฤษฎางค์ สีดี
นักเรียนผ่านการสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ(สอวน.)
ค่าย 1 และ ค่าย 2 ได้แก่- นางสาวจิราภรณ์ มูลสาร- นางสาวกมลชนก วงษ์ศรีกุล

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
(1) เป็นวิทยากรของศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันในการจัดอบรมให้กับครูที่สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1,2,3,4
จากโรงเรียนต่างๆในการใช้โปรแกรม GSP จัดการเรียนการสอน
(2) โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
(3) ชนะเลิศ ระดับจังหวัด การคัดเลือกโรงเรียนรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
และได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคฯ
(4) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเหรียญทอง
ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
การบริการสังคม/ชุมชน ด้านวิชาการ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ อาชีพ
การแก้ปัญหาทั้งที่มาติดต่อและการไปพบในรูปแบบต่างๆตามโอกาสและสถานการณ์ ได้แก่
(1) เผยแพร่ความรู้และเข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับชุมชนเป็นประจำ เช่นงานวันเด็ก งานวันสำคัญต่างๆ
(2) เป็นครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ของการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอกุดชุม
(3) ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมและตอบปัญหาทางวิชาการตามสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: