ตัวอย่างแบบฟอร์มหนึ่งแสนครูดี ครูทับทิม

เป็นตัวอย่างแบบคำขอ  ..ลองนำไปปรับใช้ค่ะ..

แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจำปี  ๒๕๕๕

***********************

ตอนที่ ๑

ประวัติ/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑.  ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ –  สกุล  นางทับทิม   เจริญตา  อายุ  ๓๘  ปี  อายุราชการ  ๑๕  ปี

ภูมิลำเนา  อำเภอเมยวดี    จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒๘

๒. ประวัติการศึกษา

 ปี พ.ศ.  2555   ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

นอร์ทกรุงเทพ

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิชาโท คอมพิวเตอร์

จากสถานบันราชภัฎบุรีรัมย์

๓.  ประวัติการทำงาน/การรับราชการ

ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง หน่วยงาน
๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ อาจารย์ ๑ ตำแหน่ง ครู คุรุทายาท โรงเรียนนายมวิทยาคารอ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ อาจารย์ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร
๒๕๔๘ –ปัจจุบัน ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร

 ๔.   คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

การครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) เหตุผล

ข้าพเจ้าทำงานโดยยึดคติประจำใจ “การทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิต” เปรียบได้กับการที่ต้องทำงานด้วยความมุ่งมานะตลอดเวลา

ในการปฏิบัติหน้าที่งานสอน    เพราะอาชีพครูต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่จ

ะอบรมสั่งสอนศิษย์เพื่อให้สำเร็จการศึกษาและก้าวออกไปต่อสู้กับโลกกว้างอย่างผู้มีความรู้คู่กับคุณธรรมและเป็น

อนาคตที่ดีของชาติต่อไป  ข้าพเจ้าปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบ

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารเป็นอย่างดี   มีระเบียบวินัย   เคารพกฎหมาย

และปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

การครองคน (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม)  เหตุผล

ในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น  ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นอกจากนี้ข้าพเจ้าสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ อยู่เสมอ และเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา

ทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อจะได้นำความรู้มาพัฒนางานการสอนในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนให้ได้มากที่สุด

ด้านการครองงาน (การปฏิบัติงาน) เหตุผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  คืองานการสอนนั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีพุทธศักราช  2551  เพื่อให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วจึงวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำเป็นหลักสูตรใน

ระดับสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศักราช  2551

หลังจากนั้นจึงจัดทำเป็นหน่วยการเรียนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

เพื่อใช้ประกอบการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ ทุกประการ

ลงชื่อ                                            ผู้ขอรับรางวัล

(นางทับทิม  เจริญตา)

ตำแหน่ง    ครู   วิทยฐานะชำนาญการ

……  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

ตอนที่  ๓

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล

(เขียนโดยสรุปไม่เกิน  ๗  บรรทัด)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นางทับทิม  เจริญตา  (โปรดระบุชื่อผู้ขอรับรางวัล)

เป็นผู้มีความเหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………… ผู้บังคับบัญชา

(……………………………………)

       ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

     วันที่  …… เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

Advertisements

About krutubtim

teacher

Posted on 14 กันยายน, 2012, in สารพันความรู้จากครูทับทิม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: