ตัวอย่างSARครูทับทิม เจริญตา

เป็นตัวอย่างสรุป SAR รายปี สามารถนำไปปรับใช้ได้

ขึ้นกันบริบทของแต่ละโรงเรียนค่ะ

1. ข้อมูลทั่วไป

ประวัติส่วนตัว

–  ชื่อ – สกุล   นางทับทิม  เจริญตา   ตำแหน่งเลขที่   102142 

                –  เกิด  วันพุธ ที่   3   มิถุนายน   2517    อายุ    38  ปี

                –  เริ่มรับราชการวันที่   1   กันยายน   2540      ปฏิบัติราชการเป็นเวลา   14  ปี 

                –  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  รับเงินเดือนในอันดับ  คศ.  2   ขั้น  22,450  บาท

                –  ปฏิบัติงานหลัก  ปฏิบัติหน้าที่สอน             ฝ่าย / กลุ่มสาระ   การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

                –  วุฒิการศึกษา    (     )  เทียบเท่า / อนุปริญญาตรี

                                                (   )  ปริญญาตรี     วิชาเอก  คณิตศาสตร์     วิชาโท    คอมพิวเตอร์

                                                (     )  ปริญญาโท                                สาขา  ……………………..            วิชาโท    –

                                                (     )  ปริญญาเอก                                สาขา  ……………………..          วิชาโท    –

   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย

1.วิสัยทัศน์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

มีทักษะในการแสวงหาความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี   มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย  มุ่งสู่ความเป็นสากล

  

2. วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม นำเทคโนโยลี  มุ่งสู่สากล  ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล        นางทับทิม   เจริญตา

“ มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเป็นคน เก่ง ดี มี สุข พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สากล ”

2. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

1ภาระงานด้านการสอน  ปฏิบัติหน้าที่สอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา  2554  ดังนี้

–  ปีการศึกษา  2554  ปฏิบัติการสอนจำนวน  1  รายวิชา  จำนวน   6  ห้องเรียน

รวม  18  คาบ/สัปดาห์  ดังนี้

ตาราง  1  แสดงจำนวนรายวิชา / ชั้นเรียน / จำนวนนักเรียน /จำนวนชั่วโมงคาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน

ที่ รายวิชา / รหัสวิชา ชั้น จำนวน นร. จำนวนคาบ/

สัปดาห์

1 คณิตศาสตร์ 3/2 -3/7 249 18
รวม 6 249 18

ตาราง 2  แสดงจำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปฏิบัติในปีการศึกษา 2554

 

ที่ กิจกรรม กลุ่ม/ห้อง จำนวน นร. จำนวนชั่วโมง
1 กิจกรรมชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 1 17 1
2 กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 1 128 1
3 กิจกรรมแนะแนว – โฮมรูม 1 42 1
รวม 187 3

 

2.  ภาระงานพิเศษอื่น ๆ ได้แก่

2.1  ภาระงานครูที่ปรึกษา  (ฝ่ายกิจการนักเรียน)

ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7   ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  ดังนี้

1.  จัดทำกำหนดการสอนรายชั่วโมง  รายสัปดาห์  เพื่อจัดการเรียนการสอน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในคาบแนะแนว /โฮมรูม

2.  บันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7  เช่น  ข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลด้านครอบครัว

ข้อมูลด้านการเรียน    (ตามแบบบันทึกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ฝ่ายกิจการ  และบันทึกเอกสาร ปพ. 6 , ปพ. 8 ตามแบบฝ่ายวิชาการ)

3.  วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยใช้แบบประเมิน  SDQ  จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา  ตามประเด็นการประเมิน  เพื่อกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.  เยี่ยมบ้านนักเรียนที่พบสภาพปัญหา  สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา

(ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องระยะเวลา  3  ปี)

5.  สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7  ติดต่อประสานงานเมื่อพบสภาพปัญหาผู้เรียนและมีการประชุม

6.  ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน

7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   และจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียน 325-326   อาคาร 3

8.  ส่งเสริมการอ่านและบันทึกจากการอ่าน

9.  ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  ให้เต็มตามศักยภาพ  ตามความถนัดและความสนใจ

เช่น  กิจกรรมวันสุนทรภู่  วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันแม่  และการแข่งขันอื่น ๆ  ฯลฯ

10.  ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ม. 3/7  ที่มีผลการเรียน  0  มส  มผ  ติดต่อขอแก้  ให้เรียบร้อย

11. สรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และรายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา

         2.2  งานประกันคุณภาพการศึกษา

                                2.2.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน

รับผิดชอบ  พัฒนา  ส่งเสริมผู้เรียน  ให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

และมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยประเมินผู้เรียน  จัดระดับคุณภาพของผู้เรียน

สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จำนวน  7  มาตรฐาน  28  ตัวบ่งชี้  ดังนี้

2.3  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.  ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน

(เอกสารประกอบหลักสูตร)  ให้ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

2.  มอบหมายภาระงานด้านการสอน  จำนวนรายวิชา  จำนวนคาบแก่คณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดทำแผนและปฏิทินปฏิบัติการของกลุ่มสาระ และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน

การใช้งบประมาณภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.  ร่วมกับคณะครูทุกคน  จัดทำแผนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5. นิเทศ กำกับติดตามการเรียนการสอน ให้ข้อเสนอแนะและประสานความร่วมมือ ภายในกลุ่มสาระ

6.  พัฒนาการวัดผลประเมินผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาภายในกลุ่มสาระฯ

7.  พัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุน ครู อาจารย์ในการพัฒนางาน จัดหาเอกสาร อุปกรณ์ สื่อการสอนภายในกลุ่มสาระ  (ทะเบียนสื่อฯ)

8.  ประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มสาระและรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา

9.  เผยแพร่กิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เกี่ยวข้อง

10.  ประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู / ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานที่  7  เริ่มใช้ปีการศึกษา  2554)

 2.4  งานโรงเรียนในฝัน

ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหารในการดำเนินงานตามขอบข่ายภาระงานของโรงเรียนในฝัน  หรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน

2.5  งานคณะสี

ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาในการกำกับติดตามดูแลนักเรียนของคณะสีต่าง ๆ                          

          2.6 งานเจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกเสือ

งานเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โดยได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้

1. จัดเก็บสำเนาเกียรติบัตรของบุคลากรที่เข้าอบรมเกี่ยวกับลูกเสือต่างๆ

 1. จัดทำทะเบียนวัดสุ – ครุภัณฑ์ของกิจกรรมลูกเสือ
 2. จัดทำคำสั่งบุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
 3. จัดทำทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
 4. จัดทำเอกสารขออนุญาตผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของลูกเสือ
 5. เก็บเงินลูกเสือและจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 6. จัดทำแบบรายงานการลูกเสือประจำปีส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 7. จัดทำและจัดหาคำกล่าวรายงานในพิธีวันสถาปนาลูกเสือและคำกล่าวสดุดีเฉลิม

พระเกียรติ

 1. จัดทำเอกสารขอจัดซื้อเอกสารใบเสร็จลูกเสือไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. จัดทำเอกสารใบสมัครเข้าร่วมอบรมต่างๆของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 3. จดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

          2.7  งานแผนและงบประมาณ  งานเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

1.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มงานฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน

2.  จัดทำบัญชีพัสดุ  บัญชีครุภัณฑ์  ทะเบียนทรัพย์สิน

3.  จัดทำสอบราคาซื้อ  สอบราคาจ้าง  และ  ประกวดราคา

4.  ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ         

         2.8  ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานอาคารสถานที่

                             1.  ร่วมรับผิดชอบดูแล ห้อง  325-326

2.  ร่วมรับผิดชอบดูแลห้องฝ่ายการเงิน

         2.9 งานเจ้าหน้าที่งานโภชนาการ

1.  ทำการสำรวจโรงอาหารประจำวันที่ได้รับมอบหมายคือประจำวันพฤหัสบดี พร้อมรายงานผลการสำรวจโรงอาหาร

ให้หัวหน้างานโภชนาการทราบเป็นประจำทุกครั้ง

2.  สรุปผลการปฏิบัติงานและภาพรวมของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบภาคเรียนละ  1 ครั้ง

3.  นำสรุปผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป

        2.10   ฝ่ายกิจการนักเรียน        

                   2.10.1  งานเวรประจำวัน (วันพฤหัสบดี)  ปฏิบัติหน้าที่คือ    

1.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภาระงานจากหัวหน้าเวรประจำวัน

2.  อบรมนักเรียนหน้าเสาธง

3.  ลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

4.  ดูแลตรวจสอบควบคุมนักเรียนเข้าแถวและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

5.  ดูแลตรวจสอบส่งเสริมความประพฤติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

                    2.10.2  งานเวรกลางวัน  ปฏิบัติหน้าที่คือ   

                       1.  ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันในวันหยุดราชการ

2.  ลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่และเหตุการณ์เวรกลางวัน 

 

 

3.  การพัฒนาด้วยตนเอง

          ข้อมูลการพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  ดังนี้

3.1  การพัฒนาด้านงานสอน

               3.1.1  การสอนรายวิชา   

การเตรียมความพร้อมภาระงานด้านการสอน  ข้าพเจ้าศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เกี่ยวกับหลักการ  จุดหมาย  โครงสร้างของหลักสูตร

ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

คุณภาพผู้เรียนหลังการเรียนกลุ่มสาระฯ  โดยปฏิบัติ  ดังนี้

1.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ  ตัวชี้วัด  จัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา

ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร

2.  จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรในรายวิชาที่สอน

3.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องต่อไปนี้  1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2) ซื่อสัตย์สุจริต   3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้   5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการทำงาน    7)  รักความเป็นไทย   และ 8)  มีจิตสาธารณะ

4.  วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชา  จัดนักเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มอ่อน

โดยการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการเรียนการสอนและวิธีการอื่น ๆ

5.  สอบ Pretest  และ  Posttest  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาของผู้เรียน

6.  จัดทำสื่อประเภทมัลติมีเดีย / สื่อประเภทเอกสารประกอบการเรียน

7.  วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
8.  แก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและรายงานผลการวิจัย

9.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

10.  ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-net  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพิ่มขึ้น

11. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนและส่งก่อนใช้สอน

12. การผลิตสื่อการสอนICT   เช่น  E-learning  ,   CAI  ,  WAI  Facebook  ฯลฯ   รายวิชาคณิตศาสตร์

13. การใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน  ได้แก่   เครื่องขยายเสียง  ไมค์โครโฟนวีดิทัศน์ โปรเจคเตอร์ ฯลฯ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                14.ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์   ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

ทั้งในระดับเขตพื้นที่  ระดับจังหวัด  ระดับภาค ได้รับเหรียญทอง  อันดับหนึ่ง  และเข้าแข่งขันระดับประเทศ

15. ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ กับหน่วยงานอื่นและได้รับรางวัล

3.1.2  งานสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                   กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

1.  ร่วมประชุมคณะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกระดับชั้น  จัดทำหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของสถานศึกษา

หลักสูตรชั้นปี  และจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร

2.  วางแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

โดยจัดทำกำหนดการสอนรายชั่วโมง  และแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงตามเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย

3.  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

               กิจกรรมชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น

1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

เกี่ยวกับหลักการ  จุดหมาย  โครงสร้างของหลักสูตร  และศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  คุณภาพผู้เรียนหลังการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.  วางแผนการจัดการเรียนรู้  จัดทำกำหนดการสอนรายชั่วโมง  และแผนการจัดการเรียนรู้

3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆและการเข้าร่วมการแข่งขันตาม

โอกาสหรือกิจกรรมวิชาการต่างๆ

4.  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

 

 

 

 

 

 

      3.2  การอบรมสัมมนา

 

ที่ รายการ หน่วยงาน วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1. อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงวิชาการคณิตศาสตร์ สสวท.

สพฐ.

4-7 พ.ค. 54
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน

กุดชุมวิทยาคม

5-6 สิงหาคม 54
3. อบรมหลักสูตรก้าวใหม่ของครูคณิตพิชิตด้วย Social  Media สพฐ.และ

รร.กุดชุมวิทยาคม

1-3 กันยายน 54
4. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class)ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30-31 มี.ค. 55
5. วิทยากรอบรมนักศึกษากศน. อำเภอกุดชุม กศน.อำเภอกุดชุม 5  มี.ค. 55

 

 

 

4. ผลการปฏิบัติงาน

1.  ด้านการสอน  (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

–   ปีการศึกษา  2554

ปฏิบัติหน้าที่สอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  จำนวน  1  รายวิชา  6  ห้องเรียน  รวม  18  คาบ / สัปดาห์  ปรากฏผล  ดังนี้

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 31101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 –  3/7          

 

ชั้น

 จำนวน

นักเรียน

 

ผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์

 

รวม

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0
3/2 36 4 5 27 36
3/3 42 1 9 9 20 3 42
3/4 41 1 1 4 11 5 21 41
3/5 44 3 2 5 5 18 5 5 1 44
3/6 44 10 3 6 2 6 1 13 3 44
3/7 42 9 4 8 4 10 2 5 42
รวม 249 23 10 20 15 58 25 242 7 249
ร้อยละ 100 9.23 4.06 8.03 6.02 22.29 10.04 97.19 2.8 100
ค่าเฉลี่ยรายวิชา                                                                                     60.36
นักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                                 97.20
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ                          21.32
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                               2.8

-สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           (  ü  )   บรรลุผล     (       )  ไม่บรรลุผล  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

-สรุปค่าเฉลี่ยผลการเรียนรายวิชา   (  ü )  สูงกว่า    (        )  ต่ำกว่า      ปีการศึกษา  2553

2.  โฮมรูม – แนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7  จำนวน  1  คาบ/สัปดาห์

 

 

ชั้น

 จำนวน

นักเรียน

 

ผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์

 

รวม

ผ่าน ไม่ผ่าน
3/7 42 42
รวม 42 42
ร้อยละ 100 100
ค่าเฉลี่ยรายวิชา                                                                                                                    –
นักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                                                                  100
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                                                            0.00

-สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           (  ü  )   บรรลุผล     (       )  ไม่บรรลุผล  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

3.   ชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  คาบ/สัปดาห์

 

 

ชั้น

 จำนวน

นักเรียน

 

ผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์

 

รวม

ผ่าน ไม่ผ่าน
ม.1 6 6
ม.2 3 3
ม.3 8 8
รวม 17 17
ร้อยละ 100 100
ค่าเฉลี่ยรายวิชา                                                                                                                    –
นักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                                                                 100
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                                                            0.00

-สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           (  ü  )   บรรลุผล     (       )  ไม่บรรลุผล  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

4.  กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1  คาบ/สัปดาห์   

 

ชั้น

 จำนวน

นักเรียน

 

ผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์

 

รวม

ผ่าน ไม่ผ่าน
ม.1 128 128 128
รวม 128 128 128
ร้อยละ 100 100 136
ค่าเฉลี่ยรายวิชา                                                                                                                         –
นักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                                                                 100
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ                                                            0.00

 

-สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           (  ü  )   บรรลุผล     (       )  ไม่บรรลุผล  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

       5.  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ปีการศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยนักเรียน
2551 31.18
2552 22.60
2553 21.33
2554 28.72
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2553  เท่ากับ   7.39   คิดเป็นร้อยละ     34.65

 

2.  ด้านงานพิเศษอื่น ๆ ได้แก่

2.1  งานครูที่ปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7   ดำเนินงานโดยดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภายในชั้นเรียนตามขั้นตอนของระบบการดูแล ฯ  สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา

2.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียน  ร่วมรับผิดชอบ  พัฒนา  ส่งเสริมผู้เรียน  ให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

และมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยประเมินผู้เรียน  จัดระดับคุณภาพของผู้เรียน  สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา

2.3  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับการ

จัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน  (เอกสารประกอบหลักสูตร)

ให้ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  จัดโครงสร้างหลักสูตรมอบหมายภาระงานด้านการสอน  จำนวนรายวิชา

จำนวนคาบแก่คณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นิเทศ กำกับติดตามการเรียนการสอน ให้ข้อเสนอแนะและประสานความร่วมมือ

ภายในกลุ่มสาระพัฒนาการวัดผลประเมินผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาภายในกลุ่มสาระฯและพัฒนาการเรียนการสอน

สนับสนุน ครู อาจารย์ในการพัฒนางาน จัดหาเอกสารอุปกรณ์ สื่อการสอนภายในกลุ่มสาระ  (ทะเบียนสื่อฯ)

2.4  งานโรงเรียนในฝัน  ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหารในการดำเนินงานตามขอบข่ายภาระงานของโรงเรียนในฝัน / โรงเรียนดีใกล้บ้าน

2.5  งานคณะสี    ให้ความร่วมมือฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาในการกำกับติดตามดูแลนักเรียนของคณะสี

จนงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

2.6  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  ร่วมวางแผนจัดอบรมขยายผลแก่บุคลากรภายในโรงเรียน  เกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์  การจัดทำโครงการตามมาตรฐานการศึกษา วางแผนมอบหมายภาระงาน รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และรายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

             2.7 งานเจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกเสือ

จัดเก็บสำเนาเกียรติบัตรของบุคลากรที่เข้าอบรมเกี่ยวกับลูกเสือ ทำทะเบียนวัดสุ – ครุภัณฑ์ของกิจกรรมลูกเสือจัดทำคำสั่งบุคลากร

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือทำแบบรายงานการลูกเสือประจำปีส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำพร้อมจัดหา

คำกล่าวรายงานในพิธีวันสถาปนาลูกเสือและคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

           2.8  งานแผนและงบประมาณ  งานเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มงานฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนทำบัญชีพัสดุ  บัญชีครุภัณฑ์  ทะเบียนทรัพย์สิน

สอบราคาซื้อ  สอบราคาจ้าง  และ  ประกวดราคาตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ         

         2.9  ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานอาคารสถานที่

                       ร่วมรับผิดชอบดูแล ห้อง  325-326

         2.10 งานเจ้าหน้าที่งานโภชนาการ

ทำการสำรวจโรงอาหารประจำวันที่ได้รับมอบหมายคือประจำวันพฤหัสบดี พร้อมรายงานผลการสำรวจโรงอาหารให้

หัวหน้างานโภชนาการทราบเป็นประจำทุกครั้งและ สรุปผลการปฏิบัติงานและภาพรวมของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ

        2.10   ฝ่ายกิจการนักเรียน        

                   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภาระงานจากหัวหน้าเวรประจำวัน อบรมนักเรียนหน้าเสาธง ลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

ดูแลตรวจสอบควบคุมนักเรียนเข้าแถวและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ดูแลตรวจสอบส่งเสริมความประพฤติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

และ ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันในวันหยุดราชการพร้อม ลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่และเหตุการณ์เวรกลางวัน  

3.  ด้านการอบรมสัมมนา

จากการอบรมสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และการอบรมสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร ข้าพเจ้าได้นำ

ความรู้ที่เกิดจากการอบรมสัมมนามาใช้ในการวางแผน  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ  จัดหาสื่อการเรียนการสอนและ

ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  ในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร และยังให้ความร่วมมือกับ

ชุมชนหน่วยงานอื่น ๆ /บุคคล  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา

4.  ผลงานดีเด่น

       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (สพม. 28 ศรีสะเกษ – ยโสธร)

                1.รางวัล  “ ดีเด่นเชิดชูเกียรติครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   สพม.28 ประจำปีการศึกษา 2554 ” งานวันครูประจำปี 2555

จากนายพิสิษฐ์  แร่ทอง นายอำเภออำเภอกุดชุม

              2. รางวัล  “ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคณิตศสตร์ ม.ต้น ”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  61  ประจำปีการศึกษา  2554  “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวล้ำ  สู่ผู้นำอาเซียน”

              3. รางวัล  “ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม GSP   ระดับ ม.ต้น

”  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  61  ประจำปีการศึกษา  2554  “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวล้ำ  สู่ผู้นำอาเซียน”

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษอื่น ๆ  เกณฑ์การประเมินใช้ความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก

โดยจัดระดับคุณภาพเป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ระดับดีเยี่ยม(5)  ระดับดีมาก(4)  ระดับดี(3)  ระดับพอใช้(2)  และระดับปรับปรุง(1)

1.  ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

เดือนพฤษภาคม  2555

ดีเยี่ยม ดีมาก

 

ดี พอใช้ ปรับปรุง
5 4 3 2 1
 1. มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
P
 1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
P
 1. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
P
 1. ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
P
 1. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
P
 1. ให้คำแนะนำ  คำปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน   และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
P
 1. มีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน
P
 1. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
P
 1. จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ
P
รวม (25+12+3 = 40 / 9 = 4.44) 25 12 3

–                   สรุปจากการประเมินตนเอง  พบว่า  รายการประเมินที่ 1, 2 , 6 , 8 และ 9  เป็นรายการที่มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม   ส่วนรายการปฏิบัติที่   3 , 4 และ 5  มีระดับคุณภาพดีมาก  และรายการประเมินที่  7 มีระดับคุณภาพดี

–                   สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (ü)  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2. การประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม / การจัดการเรียนการสอน

ที่ รายการประเมินครูประจำวิชา ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
5 4 3 2 1
1. เข้า – ออกสอนตรงเวลา ü
2. แต่งกายสุภาพถูกระเบียบ  เป็นแบบอย่างที่ดี ü
3. รักมีความจริงใจและสนุกสนานร่าเริงให้ความเป็นกันเองกับศิษย์ ü
4. จัดบรรยากาศห้องเรียนให้น่าอยู่ ü
5. มีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน ü
6. แนะนำการใช้ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลที่สามารถศึกษาค้นคว้า ü
7. อบรมคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ü
8 ก่อนการเรียนครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ü
9. มีความรู้ในสาระที่สอนและสอนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ü
10. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ü
11. แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลกับผู้เรียน ü
12. วัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ü

รวมคะแนน  (รวมคะแนนทุกระดับ =  30 + 20 + 3   =  53 / 12 = 4.42)

30 20 3

–                           สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (ü)  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

1.  ด้านการสอน  (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

–    สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (  )  ดีมาก   (  ü  )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2.  ด้านงานพิเศษอื่น ๆ ได้แก่

2.1        งานครูที่ปรึกษา

–                   สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

( ü )   ดีเยี่ยม   (    )  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2.2       ประเมินคุณภาพผู้เรียน

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (ü)  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง 

2.3       งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม     (ü   ) ดีมาก   (   )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2.4        งานโรงเรียนในฝัน

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (     )  ดีมาก   (ü  )   ดี    (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2.5        งานคณะสี

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (ü)  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง 

2.6       ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม    (    ) ดีมาก   (ü)   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2.7       งานเจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกเสือ

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(   ü )   ดีเยี่ยม   (   )  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2.8       งานแผนและงบประมาณ  งานเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (ü)  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

  2.9  ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานอาคารสถานที่

        -สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(   ü )   ดีเยี่ยม   (   )  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

2.10งานเจ้าหน้าที่งานโภชนาการ

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (    )  ดีมาก   (  ü  )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

              2.11   ฝ่ายกิจการนักเรียน        

-สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (   )  ดีมาก   (   ü )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

3.  ด้านการอบรมสัมมนา  / พัฒนาตนเอง

–  สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (ü)  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

4.  ผลงานดีเด่น

–  สรุปได้ว่า  ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ

(    )   ดีเยี่ยม   (ü)  ดีมาก   (    )   ดี   (    )  พอใช้   (    )  ปรับปรุง

5.  ความต้องการ  สภาพปัญหา  เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน

5.1   ความต้องการ/จุดมุ่งหมายของหลักสูตร / พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี

มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉพาะที่สอดคล้อง

กับโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีดังนี้

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิกไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
 5. ผู้เรียนมีทักษะความรู้และจำเป็นตามหลักสูตร
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 7. ผู้เรียนมีสุขนิสัยมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 8. ผู้เรียนมี มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

5.2 สภาพทั่วไป/สภาพปัญหาของผู้เรียน

สภาพทั่วไปของนักเรียนก่อนสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา  2554  นักเรียนร้อยละ  85

เป็นนักเรียนที่มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  อยู่ในระดับปานกลาง   เพราะครูต้องคอยบอกและตักเตือนเรื่องการ

ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม  นักเรียนมักจะรักความสะดวก  ทำทุกอย่างตามใจตนเอง  ไม่ค่อยคำนึงถึงกฎเกณฑ์ทางสังคม  ,

ด้านความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียน  และรักการค้นคว้า  นักเรียนที่มีคุณสมบัตินี้จะมีประมาณร้อยละ  50

ของนักเรียนที่สอนทั้งหมด  249  คน  ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาที่จะต้องปลูกฝังอย่างเร่งด่วน  , ด้านการเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

และปฏิบัติตนตามหลักศาสนามีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวน

และทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมมีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถี

ชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย   นักเรียนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยสนใจความเป็นไทย  เนื่องจากวัฒนธรรมจากนานาประเทศหลั่งไหลเข้ามา

อย่างหลากหลาย  ประกอบกับเยาวชนไทยที่มีกระแสค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ลืมเลือนความเป็นไทยไปมากจนน่าเป็นห่วงโดยสังเกต

ได้จากพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า  การแต่งกาย  การใช้ภาษา  การใช้เทคโนโลยี  ความเป็นอยู่

ด้านความรักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม  นักเรียนมีความเห็นแก่ตัวขาดคุณสมบัติของผู้มี

จิตสาธารณะที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม  สังเกตได้จากการทิ้งขยะและการวางเฉยต่อสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร  ครูต้องสร้างกิจกรรมต่างๆ

เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการ

              สภาพทั่วไปของนักเรียนหลังสอน

ด้านการมีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์  นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  รู้สิ่งใดควร ไม่ควร  มีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น  สังเกตจากการกระตือรือร้น

ในการทำงานที่ครูสั่ง  จะมีอยู่เพียงเล็กน้อยที่ยังคงพฤติกรรมเดิมๆ  หลังจากที่ครูได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ไว้กับการเรียนรู้  พยายามอบรมบ่มนิสัยให้รู้ว่าสิ่งใดควร  สิ่งใดไม่ควร  นักเรียนส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ,  ด้านความคิดสร้างสรรค์

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียน  และรักการค้นคว้า   ครูสร้างกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะต้องค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นผลให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน , ด้านการเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนามีนิสัยรักการอ่าน

รักการเขียน รักการค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการ และทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี

มีความภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ,  ด้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา

ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  นักเรียนได้รับการอบรมจากครูผู้สอน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ความเป็นไทยและจากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติของความเป็น

คนไทยมากขึ้น , ด้านความรักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม   นักเรียนมีพัฒนาการด้านนี้น้อยยังต้อง

หาวิธีสร้างเสริมให้เข้มแข็งมากขึ้น

5.3  เป้าหมายของการพัฒนานักเรียน

5.1.1  ขั้นเตรียม

–  ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

(ค 23101)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

–  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  คำอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชาคณิตศาสตร์

(ค 23101)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

–  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ด้านผู้เรียนจำนวน 8 มาตรฐานได้

–  ศึกษาการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

–  ศึกษาวิธีการสอนโดยใช้ทักษะและกระบวนการคิด

–  ศึกษาวิธีการผลิตสื่อ

–  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะและกระบวนการคิด

5.1.2  ขั้นดำเนินงาน  ข้าพเจ้าได้ดำเนินงาน ดังนี้

–  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้

–  ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  โดย

v   แบ่งกลุ่มนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน

v   จัดทำประวัติรายบุคคล ระเบียนนักเรียนจากห้องที่เป็นที่ปรึกษา

– วัดประเมินผลตามสภาพจริง  โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

v   แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

v   แบบประเมินการทำงานกลุ่มแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้

6. ความรู้สึก  หรือคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูต่อนักเรียน  มีดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง  นักเรียนมีความประพฤติดีอย่างน้อย

ร้อยละ 90    ของนักเรียนที่รับผิดชอบ

2.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้นักเรียนศรัทธาและปฏิบัติตามในทางที่ถูกที่ควร

7. การปฏิบัติการสอนประจำปีการศึกษา  2554  นี้  ข้าพเจ้าได้ค้นพบความรู้ใหม่  ดังนี้

1)  วิธีการสอนที่พบว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ  การสอนแบบเน้นย้ำให้นักเรียนได้มีการฝึกทักษะการทำโจทย์ O-Net

และตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่หลากหลายแทรกระหว่างการสอนเนื้อหาในชั้นเรียน เป็นการฝึกหัดทักษะกระบวนการคิดให้นักเรียน

นักเรียนจึงจะมีความคิดที่คงทนสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง จึงมีผลทำให้ผลการสอบ O-Net   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ  34.65

2)  ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่  คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจใส่ใจของในการสอนของครู จากการได้รับการ

สนับสนุนจากโรงเรียนเป็นอย่างดี  และนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียน  มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักและใส่ใจต่อการเรียน

อยู่ในระดับดีอย่างน้อยร้อยละ 85

8. ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

1)  สิ่งที่ต้องแก้ไข  (ปัญหา) คือ  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บางวิธีการและการจัด

กิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนและนักเรียนหลบเรียน

2)            สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อไป คือ  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและ

กระบวนการคิดอย่างเต็มที่ทุกหน่วยการเรียนรู้เพื่อใช้สอนและพัฒนานักเรียนต่อไป

3)  เรื่องที่ควรจะนำไปทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป คือ  การใช้แผนการตัดการเรียนรู้แบบใช้ทักษะและกระบวนการคิดสำหรับนักเรียน

ลงชื่อ……………………………………ผู้รายงาน

(นางทับทิม   เจริญตา)

ตำแหน่ง  ครู

ภาคผนวก  ก

แบบอนุมัติผลการเรียน

 

 

ภาคผนวก  ข

รูปภาพการอบรมสัมมนา/การเป็นวิทยากร

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

 

Advertisements

About krutubtim

teacher

Posted on 17 กันยายน, 2012, in สารพันความรู้จากครูทับทิม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: