แผนคณิตเศรษฐกิจพอเพียงครูทับทิม

เป็นแผนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับรายวิชาอื่นค่ะ

ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น”การทำข้าวหลาม”

แผนการจัดการเรียนรู้  บูรณาการหลักปรัชญา

 ของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา  ค 22101   ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปี 2                                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อ อัตราส่วนคลุกเคล้าที่เหมาะสม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน            เวลา  1 ชั่วโมง

*****************************************************************************

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.  ตัวชี้วัด 

ม. 2/4       ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา

ม 1 – 3 /2       ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน การ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ม 1 – 3 /3       ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ม 1 – 3 /5       เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

 3.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่กำหนดให้ได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้     

1) ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน และอัตราส่วนที่เท่ากันในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับการทำข้าวหลามได้

2) ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้บอกความหมายของอัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

                          4.1 ด้านความรู้ (K)

4.1.1 เขียนอัตราส่วนแทนอัตราการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณได้

4.1.2 หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้

4.1.3 ตรวจสอบดูว่าอัตราส่วนที่กำหนดให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน

                          4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

4.2.1 การแก้ปัญหา

4.2.2 การให้เหตุผล

4.2.3 การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

4.2.4 การเชื่อมโยง

4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)

4.3.1 ทำงานอย่างเป็นระบบ

4.3.2 มีระเบียบวินัย

4.3.3 มีความรอบคอบ

4.3.4 มีความรับผิดชอบ

4.3.5 มีวิจารณญาณ

4.3.6 มีความเชื่อมั่นในตนเอง

4.3.7 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4.3.8 ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 การสร้างอัตราส่วนที่เท่ากัน สามารถหาได้โดยการใช้หลักการคูณและใช้หลักการหาร

5.2 การตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิธี “คูณไขว้” ถ้าผลคูณไขว้มีค่าเท่ากัน หรือจำนวนนับมาหารอัตราส่วน ได้อัตราส่วนต่ำสุดมีค่าเท่ากัน แสดงว่าอัตราส่วนนั้นเท่ากันเรียกว่า “วิธีทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ”

6.  สมรรถนะสำคัญ

6.1 ความสามารถในการคิด

6.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา

6.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.1 ซื่อสัตย์สุจริต

7.2 มีวินัย

7.3 ใฝ่เรียนรู้

7.4 อยู่อย่างพอเพียง

7.5 มุ่งมั่นในการทำงาน

7.6 รักความเป็นไทย

8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน

8.1 ใบกิจกรรมที่ 2

9. กระบวนการจัดการเรียนรู้

9.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.   ครูนำเสนอข้าวหลามพร้อมกับสนทนาให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของข้าวหลามที่มองเห็นด้วยตา

และเมื่อครูนำข้าวหลามที่ตัดเป็นท่อน ๆ ให้แต่ละกลุ่มนำไปแบ่งกันชิมว่าข้าวหลามน่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้าง

(ครูอาจสอดแทรกคุณธรรมการตัดสินคุณค่าของคนได้)

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าส่วนประกอบของสิ่งใดที่มีส่วนทำให้รสชาติของข้าวหลามมีรสแตกต่างกัน (น้ำตาล  กะทิ  เกลือ)

                          9.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้

3.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสูตรการทำข้าวหลามที่แต่ละกลุ่มได้ไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต หรือ

ข้อมูลในท้องถิ่น โดยเน้น          น้ำตาล กะทิ เกลือ ว่าใช้อัตราส่วนเท่าไร

4.ครูแจกกะทิ น้ำตาล เกลือพร้อมกับ ช้อนตวง   ถ้วยตวง ถ้วยผสมอาหาร ให้แต่ละกลุ่มผสม

ตามอัตราส่วนที่นักเรียนได้ไปสืบค้นมาจากอินเทอร์เนต แล้วชิม บันทึกผลครั้งที่ 1 หลังจากนั้นให้นักเรียนผสมอัตราส่วนในครั้งที่ 2

โดยเพิ่มทวีคูณบันทึกผลหรือเพิ่มบางส่วนและบันทึกผลในแต่ละครั้งจนกว่าจะได้ข้อสรุปของความแตกในและอัตราส่วนของ

ส่วนผสมลงในแบบบันทึกผลการทดลอง (ในกรณีกลุ่มที่มีอัตราส่วนผสมเหมือนกันให้ทดลองร่วมกัน และครูอาจใช้การย่อส่วน

ของถ้วยตวงและช้อนตวงได้ตามความเหมาะสมเพื่อประหยัดวัสดุทดลอง)

5.  ให้นักเรียนนำเสนออัตราส่วนของข้อมูลที่บันทึกในกิจกรรมที่ 1 ในประเด็นการค้นหารสชาติที่เหมือนเดิม

ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นอัตราส่วนที่เท่ากัน

6.  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเขียนอัตราส่วน

ที่เท่ากันโดยการยกตัวอย่าง

7.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2 และ 3 เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ออัตราส่วนที่เท่ากัน

                          9.3 ขั้นสรุป

            8. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ว่า จากอัตราส่วนที่กำหนดให้ เช่น

เราสามารถใช้หลักการเดียวกัน ถ้ามีอัตราส่วนที่มากกว่าสามอัตราส่วนจะได้ว่า

1. การสร้างอัตราส่วนที่เท่ากัน สามารถหาได้โดยการใช้หลักการคูณและใช้หลักการหาร

2. การตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิธี “คูณไขว้” ถ้าผลคูณไขว้มีค่าเท่ากัน หรือจำนวนนับมาหารอัตราส่วน

ได้อัตราส่วนต่ำสุดมีค่าเท่ากัน แสดงว่าอัตราส่วนนั้นเท่ากันเรียกว่า “วิธีทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ”

ตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิธีคูณไขว้ มีข้อสังเกตคือ

                                                                                ถ้า                       แล้ว

                                                                                ถ้า                       แล้ว

ถ้า                       แล้ว

ถ้า                      แล้ว

 10.  สื่อและแหล่งเรียนรู้

               10.1 สื่อ

11.1 ข้าวหลาม

11.2  ใบกิจกรรมที่ 2 , 3

11.3  ใบความรู้ที่ 2

11.4  กะทิ ,  น้ำตาล , เกลือ

11.5  ช้อนตวง  , ถ้วยตวง , ถ้วยผสมอาหาร

10.2 แหล่งเรียนรู้

        11.       การวัดและประเมินผล

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล
ด้านความรู้

1. เขียนอัตราส่วนแทนอัตราการเปรียบเทียบปริมาณที่กำหนดให้ได้

2. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้

3.  ตรวจสอบดูว่าอัตราส่วน
ที่กำหนดให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน

ตรวจใบกิจกรรม

ที่ 2  , 3

ใบกิจกรรมที่ 2, 3

   นักเรียนที่ตอบถูก

   มากกว่าร้อยละ  80  ดีมาก

    ร้อยละ  70 – 79     ดี

    ร้อยละ  50 –  69    พอใช้

    ต่ำกว่าร้อยละ 50   ปรับปรุง

ด้านทักษะ/กระบวนการ

  1. การแก้ปัญหา

  2. การให้เหตุผล

  3. การสื่อสาร การสื่อความหมาย

       และการนำเสนอ

 4.การเชื่อมโยง

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรม

ได้คะแนนตั้งแต่ 16 – 20 ดี

ได้คะแนนตั้งแต่ 10 – 15  พอใช้

ได้คะแนนต่ำกว่า

10 ปรับปรุง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ทำงานอย่างเป็นระบบ

2. มีระเบียบวินัย

3. มีความรอบคอบ

4. มีความรับผิดชอบ

5. มีวิจารณญาณ

6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

7. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

8.  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

การสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรม

ได้คะแนนตั้งแต่ 16 – 20 ดี

ได้คะแนนตั้งแต่ 10 – 15  พอใช้

ได้คะแนนต่ำกว่า 10 ปรับปรุง

12. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

12.1 สำหรับครูผู้สอน

         

  3  ห่วงประเด็น ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 

เนื้อหา

 

 

1. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา ออกแบบ และจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด และบริบทของท้องถิ่น 1. ครูเลือก เรื่องที่สอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและผู้เรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 1. เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์
 

แหล่งเรียนรู้

 

1. กำหนดภาระงาน/ชิ้นงานในการทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้เหมาะสมกับจุดประสงค์และวัยผู้เรียน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. เตรียมวิธีป้องกันและแก้ปัญหาจากการปฏิบัติกิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์    1.  ครูจัดเตรียมใบความรู้และใบงานที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนและความสนใจของผู้เรียน2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 1.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น2.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 1. ครูเตรียมแผนฯหรือสื่อสำรอง เพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

 3  ห่วงประเด็น ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 

เวลา

 

1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับเวลาที่กำหนดไว้  1.  จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวนการครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ 1.  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
การจัดกิจกรรม 1.ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับจำนวนนักเรียน2.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1.  จัดนักเรียนคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เหมาะสมและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ  1. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพของตนเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ2. เพื่อตรวจสอบศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความสามารถ
การประเมินผล มีการออกแบบการวัดและประเมินผลได้เพียงพอกับตัวชี้วัดและเหมาะสมกับเวลา มีการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัด มีวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการวัด
 

เงื่อนไขความรู้

 

1.  ครูผู้สอน มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน2.  มีความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น3. มีความรู้เรื่องส่วนผสมในการผลิตข้าวหลาม
เงื่อนไขคุณธรรม – มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม

 

13.2 สำหรับนักเรียน

         

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
     1.  นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาอัตราส่วน2.นักเรียนกำหนดอัตราเพื่อเขียนเป็นอัตราส่วนได้อย่างถูกต้อง      1. นักเรียนมีเหตุผลในการเขียนอัตราส่วนแทนปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยเดียวกันและต่างหน่วยได้2. นักเรียนวิเคราะห์และตัดสินใจในการกำหนดปริมาณสองปริมาณเพื่อเขียนเป็นอัตราส่วนได้     1. นักเรียนนำความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง2. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนอัตราส่วน มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำกิจกรรม ได้โดยไม่เกิดปัจจัยเสี่ยง 
เงื่อนไขความรู้ 1.  นักเรียนมีความรอบรู้ เรื่อง อัตราส่วน2. เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขคุณธรรม 1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริตและตรงต่อเวลา2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง

 14.  ประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้าน

วัด

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ความรู้ 1.ได้ความรู้ เกี่ยวกับอัตราส่วนของส่วนผสมในการทำข้าวหลาม 1.  มีการวางแผนในการทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม2. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้3. นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 1. มีความรอบรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น2. รู้สาเหตุและปัญหาของการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 1. การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน2. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทักษะ 1. มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า2. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 1. มีทักษะในการทำงาน2. มีสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับ ไปร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปได้ 1. ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมระมัดระวังและคุ้มค่า 1. ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข2. มีทักษะในการคำนวณและนำไปใช้ได้เหมาะสม
ค่านิยม 1.ตระหนักถึงผลที่ที่เกิดจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 1. มีความรับผิดชอบต่อการทำงานของกลุ่ม2. ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความเสียสละและอดทน 1. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น2. ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 1.สืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น2. การใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 15.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

……………………………………………………………………………………………………….

ด้านกระบวนการ (P)

……………………………………………………………………………………………………….

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

……………………………………………………………………………………………………….

การอยู่อย่างพอเพียง

……………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ

(…………………………………………….. )

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………..

                   อัตราส่วนจำนวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาท เท่ากับ                  2 : 5  หรือ  4 : 10 หรือ 6 : 15 ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนข้างต้นมาจากราคาไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทที่ขายในอัตราเดียวกันดังนี้   

จำนวนไข่ไก่ (ฟอง) 2 4 6 8 10 12 14
ราคาไข่ไก่ (บาท) 5 10 15 20 25

กล่าวได้ว่าอัตราส่วนเหล่านี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน เขียนได้ดังนี้

2 : 5   =   4 : 10   =   6 : 15   =   8 : 20   =   10 : 25  =  ………………=……………

หรือ

จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนข้างต้นแต่ละจำนวน มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

และ

และ

และ

และ

 

 

 

                1.  การหาอัตราส่วนที่เท่ากันหาได้ดังนี้

                                 1.1  หลักการคูณ เมื่อคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม

1.2  หลักการหาร เมื่อหารแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม

2.  การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนใดๆ ได้โดยใช้การคูณไขว้ดังนี้

อัตราส่วน   กับ

2.1  ถ้า  ad  =  bc                               แล้ว    =

2.2  ถ้า  ad    bc             แล้ว

2.3  ถ้า    =               แล้ว  ad  =  bc

2.4  ถ้า                 แล้ว  ad    bc

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  อัตราส่วนที่เท่ากัน                                                                                    แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  2

———————————————————————————————————————-

ให้นักเรียนสร้างอัตราส่วนให้เท่ากันกับอัตราส่วนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้

(ข้อละ 3 จำนวน)

               

1.                1 : 2  ………………………………………………………………………………….….

 2.             3 : 2  ………………………………………………………………………………….….

3.                4 : 3  ………………………………………………………………………………….….

 4.                5 : 2  ………………………………………………………………………………….….

5.                11 : 12  ……………………………………………………………………………….….

6.                  ………………………………………………………………………………….….

7.                  ………………………………………………………………………………….….

8.                  ………………………………………………………………………………….….

                         

ใบกิจกรรมที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

หน่วยการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน                                                                         แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  2

——————————————————————————————————————

1. ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ และปฏิบัติกิจกรรม                                                        

ดังนั้น      = จะได้ว่า 4 : 8 = 12 : 24

2.  ดังนั้น                                                                                          จะได้ว่า  2 : 3    6 : 10

  ให้นักเรียนพิจารณาอัตราส่วนแต่ละคู่แล้วเติมเครื่องหมาย = หรือ  ให้ถูกต้อง

                1)                   2)  2 :  5                               14  :  35            3)  3  :  5           2  :  5             4)                                        6)

แบบบันทึกผลการสืบค้นและทดลองส่วนผสมของข้าวหลาม

กลุ่มที่……………..รายชื่อสมาชิก…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

จากข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นได้ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนของข้าวหลามตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อย่อย

1.1      ข้าวเหนียว(ถ้วย):ถั่วดำ(ถ้วย)……………………………………………………………

1.2      กะทิ(ถ้วย):น้ำตาล(ถ้วย):เกลือป่น(ช้อนโต๊ะ)……………………………………………

1.3      ความยาวของกระบอกข้าวหลาม(ซม.):ปริมาณข้าวหลาม(ซม.)………………………..

  1. ให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองที่ได้จากการผสมของกะทิ น้ำตาลทรายและเกลือป่น
ครั้งที่ กะทิ

(ถ้วย)

น้ำตาลทราย

(ถ้วย)

เกลือป่น

(ช้อนโต๊ะ)

เขียนในรูป

อัตราสวน

รสชาดที่สัมผัสได้
1

คงเดิม

2

ครึ่งหนึ่ง

3

อิสระ

4

ทวีคูณ

5

อิสระ

  1. อัตราส่วนที่ทำให้รดชาดของข้าวหลามเหมือนกันได้แก่

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

  1. สรุปความสัมพันธ์ของอัตราส่วนที่ได้จากข้อ 3

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

 

Advertisements

About krutubtim

teacher

Posted on 8 ตุลาคม, 2012, in สารพันความรู้จากครูทับทิม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: