Category Archives: บทที่ 4 ความคล้ายม.3

ข้อสอบความคล้าย

……..ให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบต่อไปนี้ให้ครบทุกตอน

Advertisements

โจทย์ความคล้าย

……….ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3

 

 

โจทย์ความคล้าย

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2 ดังนี้

 

โจทย์ความคล้าย

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

ความคล้ายครูทับทิม

…………………การนำไปใช้

…………….ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมคล้าย สามารถนำเอาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายมาประยุกต์ใช้ในการหาระยะทางที่มีความยาวมาก ๆ หรือระยะทางที่ใช้เครื่องมือวัดได้ยาก ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมคล้าย ช่วยให้คิดคำนวณได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

มีคลิปให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกเช่นเคยค่ะ

 

ความคล้ายครูทับทิม

……………สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

……….1.ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนัยกันจะเท่ากันหรืออัตราส่วนของความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่เท่ากันจะเท่ากัน
……….2.สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย จะมีสมบัติ ดังนี้
………………– มุมที่สมนัยกันมีขนาดเท่ากันสามคู่
………………-อัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันเท่ากัน
……….3.สมบัติของรูปสามเหลี่ยมสามารถนำไปประยุกต์หามุมและด้านที่ไม่ทราบขนาดและความยาวโดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันได้  ดังตัวอย่างดังนี้

 

 

ความคล้าย

……………..รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

……….รูปสามเหลี่ยมคล้ายมีลักษณะ ดังนี้
……1.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมขนาดเท่ากันทั้งสามคู่ จะเป็นรูปที่คล้ายกัน เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
……2.การเขียนสัญลักษณ์ของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจะเรียงลำดับมุมที่เท่ากันไว้ในตำแหน่งเดียวกัน
……3.มุมที่เท่ากันของรูปสามเหลี่ยมสองรูป เรียกว่า มุมที่สมนัยกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจะมีมุมที่สมนัยกันสามคู่ และการเขียนสัญลักษณ์ของรูปสามเหลี่ยมคล้าย จะเรียงลำดับมุมที่สมนัยกัน หรือเท่ากันไว้ในตำแหน่งเดียวกันเสมอ
…..4.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่เท่ากันเรียกว่า ด้านที่สมนัยกัน
……5.มุมที่เท่ากันของรูปสามเหลี่ยมสองรูป เรียกว่า มุมที่สมนัยกัน
……6.รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจะมีมุมที่สมนัยกันสามคู่ และการเขียนสัญลักษณ์ของรูปสามเหลี่ยมคล้าย จะเรียงลำดับมุมที่สมนัยกัน หรือเท่ากันไว้ในตำแหน่งเดียวกันเสมอ
……7.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่เท่ากัน เรียกว่า ด้านที่สมนัยกับรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างเช่น

และมีคลิปวีดีโอให้ศึกษาเพิ่มเติมเช่นเคย ขอบคุณเจ้าของคลิปค่ะ

 

ความหมายของความคล้าย

……………….ความคล้าย

……….รูปคล้าย คือ รูปที่มีลักษณะแบบเดียวกันแต่ไม่จำเป็นต้องมีขนาดของรูปเท่ากันยกตัวอย่าง
……….ตัวอย่าง สิ่งที่มีลักษณะที่คล้ายกันที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น

k1

 

ชุดตุ๊กตาแมวที่สัดส่วนเหมือนกัน ต่างขนาดกัน

 

ชุดหม้ออะลูมิเนียมที่สัดส่วนเหมือนกัน ต่างขนาดกัน

 

 

ชุดแว่นขยายชนิดเดียวกัน ต่างขนาดกัน

 

k7.jpg

 

 

 

 

…………………………………………………….1) ลูกบาศก์ทั้งสองลูกเท่ากันหรือไม่ (ไม่เท่ากัน)

…………………………………………………….2) ลูกบาศก์ทั้งสองลูกคล้ายหรือเหมือนกันหรือไม่ (คล้ายกัน)

k8.jpg
3) นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของทั้งสองอย่างที่ให้พิจารณาคล้ายกัน (เป็นสิ่งของที่ย่อหรือขยายได้ตามสัดส่วน)
4) รูปเล็กและรูปใหญ่ มีลักษณะสัมพันธ์กันอย่างไร

.5)นักเรียนคิดว่ารูปเล็ก และรูปใี่หญ่เป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่ (เป็นรูปที่คล้ายกัน) ลักษณะสัมพันธ์กันอย่างไร

รูปคล้าย คือ วัตถุหรือภาพที่ย่อหรือขยายส่วนให้มีขนาดใหญ่หรือให้มีขนาดเล็กลงอย่างได้สัดส่วนและเหมือนภาพจริงหรือวัตถุจริง

ตัวอย่างความคล้ายม.3ครูทับทิม

แนวข้อสอบเรื่องความคล้าย