แบบฝึกเรื่องสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

แบบฝึกทักษะเรื่องสมบัติอื่นของเลขยกกำลัง

สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

……….สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

….””.เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนักเรียนเคยเรียนเรื่องเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น
จำนวนใดๆ มาแล้ว เช่น    เป็นเลขยกกำลังที่มี 8 เป็นฐาน และ 4 เป็นเลขชี้กำลัง เราอาจเขียนแทน 8 ด้วย    ดังนั้น
    อาจเขียนแทนด้วย      

………ศึกษาตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

โจทย์ปัญหาเรื่องเลขยกกำลัง

………..การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

………..ตัวอย่างข้อสอบเรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลัง

ข้อสอบเรื่องการคูณและหารเลขยกกำลัง

………ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง ม.2

แบบฝึกเรื่องการคูณและหารเลขยกกำลัง

ตัวอย่างแบบฝึกเรื่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง

สมบัติการหารกันของเลขยกกำลัง

สมบัติการหารกันของเลขยกกำลัง

สมบัติการคูณกันของเลขยกำลัง

สมบัติการคูณกันของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง

ตัวอย่างข้อสอบเรืื่องสัญกรณ์วิทยาศาตร์

ตัวอย่างโจทย์และข้อสอบ เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาตร์

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.