ตัวอย่างข้อสอบตรรกศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบ ตรรกศาสตร์

http://www.slideshare.net/krutubtim/ss-37269683#

ประพจน์ครูทับทิม

การเชื่อมประพจน์

ตัวเชื่อมในทางตรรกศาสตร์ มี 5 ประเภท ได้แก่

1.    ตัวเชื่อม และ เป็นตัวเชื่อมระหว่างประพจน์สองประพจน์ ซึ่งใช้สัญลักษณ์   ^  (อ่านว่า และ) แทนคำว่า และดังนั้น เมือเชื่อมประพจน์ p, q ด้วยตัวเชื่อม และจะได้ประพจน์ p และ q ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  p       ู  q(อ่านว่า พีและคิว) 

2. ตัวเชื่อม หรือ เป็นตัวเชื่อมระหว่างประพจน์สองประพจน์ ซึ่งใช้สัญลักษณ์    v    (อ่านว่า หรือ) แทนคำว่า หรือดังนั้น เมือเชื่อมประพจน์ p, q ด้วยตัวเชื่อม หรือจะได้ประพจน์ p หรือ q ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ p  v  q(อ่านว่า พีหรือคิว)  

3. ตัวเชื่อม ถ้าแล้ว…” เป็นตัวเชื่อมระหว่างประพจน์สองประพจน์ โดยที่ประพจน์หนึ่งอยู่หลังคำว่า ถ้าส่วนอีกประพจน์หนึ่งอยู่หลังคำว่า แล้วตัวเชื่อม ถ้าแล้ว…” เป็นตัวเชื่อมที่มี ความสำคัญมากในทางคณิตศาสตร์ เพราะเป็นตัวเชื่อมที่แสดงความเป็น เหตุและเป็น ผลกล่าวคือประพจน์ ถ้า p แล้ว q จะมี p เป็นเหตุ และ q เป็นผล ตัวเชื่อม ถ้าแล้ว…” อาจจะเขียนในรูปอื่นที่มีความหมายเดียวกัน เช่น ถ้าจะได้ว่า…” หรือ ถ้าดังนั้น   เป็นต้น

4. ตัวเชื่อม ก็ต่อเมือ เป็นตัวเชื่อมระหว่างประพจน์สองประพจจะได้ประพจน์ p ก็ต่อเมื่อ q  มีความหมายในเชิง ถ้าแล้ว ซึ่งหมายความว่า ถ้า p เป็นเหตุแล้วจะได้ผล q และในทางกลับกัน ถ้า q เป็นเหตุแล้วจะได้ผล p

5. นิเสธ

          นิเสธ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ~ ซึ่งเมื่อเติมสัญลักษณ์นี้ลงหน้าประพจน์ใด จะได้ประพจน์ใหม่ซึ่งเป็นประโยคที่ปฏิเสธหรือตรงข้ามกันกับประพจน์เดิม เช่น ถ้า

                                                p แทนประพจน์ 2 ´ 3 = 2 + 3

                จะได้ว่า      ~p แทนประพจน์ 2 ´ 3 ¹ 2 + 3  

                เรียกประพจน์ ~p ว่านิเสธของ p

 

       นิเสธ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ~ ซึ่งเมื่อเติมสัญลักษณ์นี้ลงหน้าประพจน์ใด จะได้ประพจน์ใหม่ซึ่งเป็นประโยคที่ปฏิเสธหรือตรงข้ามกันกับประพจน์เดิม เช่น ถ้า

                                                p แทนประพจน์ 2 ´ 3 = 2 + 3

                จะได้ว่า      ~p แทนประพจน์ 2 ´ 3 ¹ 2 + 3  

                เรียกประพจน์ ~p ว่านิเสธของ p

 

ตรรกศาสตร์ครูทับทิม

ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์ (อังกฤษlogic - มีรากศัพท์จากภาษากรีกคือ λόγος, logos) เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาว่าด้วยการให้เหตุผล โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษาที่มีมานานโดยมนุษยชาติที่เจริญแล้ว เช่น กรีก จีน หรืออินเดีย และถูกยกขึ้นเป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย อริสโตเติ

1.     ประพจน์(proposition) คือ ข้อความหรือประโยคที่มีค่าความจริง(T)หรือเท็จ(F) อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนข้อความรูป คำสั่ง คำขอร้อง คำอุทาน คำปฏิเสธ ซึ่งไม่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า จะเป็นข้อความที่ไม่เป็นประพจน์ สำหรับข้อความบอกเล่าแต่มีตัวแปรอยู่ด้วย ไม่สามารถบอกว่าเป็นจริงหรือเท็จจะไม่เป็นประพจน์ เรียกว่าประโยคเปิด

การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม ให้

p   และ q   เป็นประพจน์

            T แทน   ค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นจริง

                        F แทน    ค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นเท็จ

 

แบบรั้วแนวนอนบ้านครูทับทิม

รูป1 รูป2 รูป3 รูป4 รูป5 รูป6 รูป7

เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

....ผลงานนักเรียน..เรื่อง อาเซียนสู่เศรษฐกิจพอเพียง…

คณิตศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียงครูทับทิม

เป็นตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลกับ เศรษฐกิจพอเพียง คือ…..
… เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาที่นักเรียนเรียนเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียง…

 

Kutchum E-SE-Project Model : Chart

Kutchum-E-Se-Project-Model:Chart

 

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียงคณิตศาสตร์

ตัวอย่างแผนการสอนคณิตศาสตร์กับเศรษฐิกิจพอพียง
แบบ- บูรณาการโดยใช้ Kutchum E-SE-Project Model ; Chart

 

ตัวอย่างข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตม.6

เป็นตัวอย่างข้อสอบ ม.6 ค่ะ

ข้อสอบตามตัวชี้วัดม.4 ครูทับทิม

เป็นเนื่อหา ม.4 เทอม 2 ค่ะ หัวข้อผิดค่ะ

 

ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม4ภาคเรียนที2 from ทับทิม เจริญตา

ขอบคุณครูไพรวัล

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.