สัจนิรันดร์

…….สัจนิรันดร์ (Tautology)

……..สัจนิรันดร์   คือ รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี
…….วิธีการตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจน์ใดเป็นสัจนิรันดร์ เรามีวิธีการตรวจสอบหลายวิธีดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบโดยใช้ตารางค่าความจริงการตรวจสอบโดยวิธีนี้คือ การสร้างตารางค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ที่เราจะ ตรวจสอบว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่
2. การตรวจสอบโดยหาข้อขัดแย้ง
3. หลักของการสมมูล
4.ใช้สูตรตรรกศาตร์
5. เทคนิคคิดลัด

ลองศึกษาตามคลิปวีดีโอนี้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ อ.ณัฐสิทธิ์ http://www.hot-itonline.com, http://www.hot-vcds.com, http://www.hot-ed.co.th

แบบฝึกหัดเรื่องประพจน์ที่สมมูลกัน

ตัวอย่างใบงาน เรื่องประพจน์ที่สมมูลกัน สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ

 

เฉลยข้อสอบตรรกศาสตร์ 2

เฉลยรายละเอียดเรื่องตรรกศาสตร์ ม.4

 

เฉลยข้อสอบตรรกศาสตร์1

เฉลยรายละเอียดข้อสอบ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ม.4

 

ตัวอย่างข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์ม.4

ประพจน์ที่สมมูลกัน

ประพจน์ที่สมมูลกัน

รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันครูทับทิม

……..รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

…….รูปแบบของประพจน์สองรูปแบบใดที่มีค่าความจริงตรงกันในทุกกรณี กรณีต่อกรณี จะเรียกรูปแบบของประพจน์ทั้งสองว่าเป็นรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน ถ้ามีบางกรณีที่ค่าความจริงของประพจน์ทั้งสองไม่ตรงกันจะกล่าวว่า รูปแบบของประพจน์ทั้งสองเป็นรูปแบบประพจน์ที่ไม่สมมูลกันสัญลักษณ์ถ้า p และ q เป็นรูปแบบของประพจน์ ซึ่งเป็นรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน แล้วจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์p\equiv q(อ่านว่า พีสมมูลกับคิว)
…….การที่จะแสดงว่ารูปแบบของประพจน์สองประพจน์เป็นรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน เราจำเป็นต้องใช้ตารางค่าความจริงเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าประพจน์ทั้งสองรูปแบบมีค่าความจริงตรงกันทุกกรณี กรณีต่อกรณีแต่การที่จะแสดงว่ารูปแบบของประพจน์สองประพจน์ เป็นรูปแบบประพจน์ที่ไม่สมมูลกัน อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตารางค่าความจริงเพราะเราเพียงต้องการแสดงให้เห็นว่า มีอย่างน้อยหนึ่งกรณี ที่ประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงไม่ตรงกัน ดังนั้น อาจจะใช้วิธีการหาค่าความจริงของประพจน์โดยการแสดงเฉพาะกรณีที่มีค่าความจริงไม่ตรงกันก็เพียงพอที่จะสรุปว่ารูปแบบของประพจน์ทั้งสองเป็นรูปแบบประพจน์ที่ไม่สมมูลกัน

ดังตัวอย่างในคลิปวีดีโอนี้

 

ขอขอบคุณ  www.youtube.com/watch?v=8uLcBe5O12Y

โจทย์ตัวอย่างการหาค่าความจริงของประพจน์

ตัวอย่างโจทย์การหาค่าความจริงของประพจน์
และวิธีการในการหาค่าความจริง

โจทย์การหาค่าความจริงของประพจน์

ตัวอย่างใบงาน เรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์

การหาค่าความจริงของประพจน์

……..การหาค่าความจริงของประพจน์

……….ตารางค่าความจริงของประพจน์ที่ใช้ตัวเชื่อมแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วมีไว้เพื่อช่วยในการ
หาว่าประพจน์ใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นจริงหรือเป็นเท็จ
………การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมหรือประพจน์เชิงประกอบ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
…….1. กรณีที่ทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อย สามารถหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมได้โดยการแทนค่าความจริงของแต่ละประพจน์ย่อยในประพจน์เชิงประกอบ แล้วหาค่าความจริงตามตัวเชื่อม
…….2. กรณีที่ไม่ทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อย จะสามารถหาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบได้โดยสร้างตารางค่าความจริง

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.